Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU
PiesPoradnik.pl

Informacje przeznaczone dla użytkowników portalu.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników portalu PiesPoradnik.pl jest jego właściciel - Dog-Mat Okorowski Sp.j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 487 B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076578, posiadająca NIP 5851015004 oraz Regon 191030524.

Administrator portalu PiesPoradnik.pl, zwanego dalej Portalem, dokłada wszelkich starań w celu możliwie najlepszego zaspokojenia potrzeb jego Użytkowników i ochrony powierzonych nam przez nich danych osobowych. W tym celu wdrożył „politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” oraz „instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, które zapewniają ich skuteczną ochronę. Niniejsza, zaktualizowana wersja Polityki Prywatności, uwzględnia zalecenia unijne dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

I. Pozyskiwanie danych osobowych

Użytkownik portalu PiesPoradnik.pl ma prawo przeglądania wszystkich opublikowanych w nim artykułów bez konieczności podawania swoich danych osobowych, jak również bez konieczności dokonywania rejestracji.

Podanie danych osobowych jest wymagane wyłącznie w przypadku dokonywania wpisu do prowadzonych na Portalu niżej wymienionych katalogów. Treść wymaganych w tym przypadku danych osobowych ogranicza się do informacji niezbędnych do osiągnięcia celu, jakiemu służą i tylko do tego zostaną wykorzystane. Wpis do katalogu oraz podanie niezbędnych do jego dokonania danych osobowych są całkowicie dobrowolne, a osoba, która nam je przekazała ma prawo ich sprawdzania, wprowadzania zmian oraz wycofania zgody na ich publikację i przetwarzanie, co jest jednoznaczne z ich usunięciem z bazy danych.

Pozyskane przez Poradnik dane osobowe pochodzą z następujących źródeł: 

1. Dane przekazane przez Użytkowników podczas rejestracji

Na Portalu PiesPoradnik.pl prowadzone są następujące katalogi:
• Hodowcy psów rasowych
• Lecznice weterynaryjne
• Salony pielęgnacji psów
• Ośrodki szkolenia
• Hotele dla psów

Wpis do wymienionych katalogów jest bezpłatny. Warunkiem dokonania wpisu jest prawidłowe wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego" oraz przesłanie go na adres kontakt@piesporadnik.pl, a następnie potwierdzenie wysłanego przez nas linku. Dopełnienie tej procedury jest niezbędne, by wpis mógł ukazać się w katalogu.

W zależności od rodzaju działalności, prosimy o następujące dane:

Hodowcy:

• Imię i nazwisko hodowcy
• Nazwa hodowli oraz organizacji, która ją zarejestrowała
• Hodowane rasy
• Nr telefonu hodowcy
• Strona www hodowli i/lub jej profil na Facebooku
• Adres poczty elektronicznej e-mail
• Adres hodowli

Ponieważ hodowle często prowadzone są w mieszkaniach lub domach ich właścicieli, żeby zapobiec niespodziewanym wizytom potencjalnych nabywców szczeniąt, prosimy o podanie nazwy ulicy, bez konieczności ujawniania numeru domu oraz mieszkania.

Firmy świadczące usługi (lecznice, salony, ośrodki szkolenia, hotele dla psów)

• Nazwa firmy
• Rodzaj działalności
• Imię i nazwisko właściciela 
• Nr telefonu
• Strona www lub profil na Facebooku
• Adres poczty elektronicznej (e-mail)
• Adres prowadzenia działalności

Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego oraz zgody na:
1. przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie ich w katalogu na portalu PiesPoradnik.pl
2. otrzymywanie korespondencji związanej z katalogiem oraz działalnością portalu 
Administrator weryfikuje kompletność otrzymanych danych i przesyła Formularz Zgłaszającemu z prośbą o ich sprawdzenie i zwrotne odesłanie potwierdzenia poprawności danych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz zamieszczenie w katalogu. Bez dopełnienia tych formalności dane nie mogą zostać opublikowane.

2. Dane przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

Użytkownik Portalu ma możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoim doświadczeniem a także przekazania opinii na temat zamieszczonych materiałów lub funkcjonowania Portalu. Służą do tego celu formularze kontaktowe, zamieszczane w różnych miejscach m. inn. pod wszystkimi artykułami. W tym przypadku wymagamy tylko podania adresu e-mail, który jest niezbędny do kontaktu z Użytkownikiem. Służy on wyłącznie do udzielenia odpowiedzi, nie jest wykorzystywany do przesyłania innych wiadomości, niezwiązanych z tematem korespondencji.

Przesyłane w ten sposób uwagi, komentarze oraz recenzje artykułów mają charakter jawny i jako takie mogą być bez uzyskiwania zgody ich Autora opublikowane na Portalu pod tekstem, którego dotyczą lub w innym stosownym miejscu. W ten sposób będą miały szansę dotrzeć do większej ilości zainteresowanych osób.

3. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyt Użytkowników na Portalu, automatycznie zbierane są dotyczące ich dane, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, a także systemy zbierające je w celach statystycznych, takie jak np. Google Analytics, które umożliwiają przeglądanie statystyk informujących o aktywności Użytkowników korzystających z Portalu.

Mimo, że mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Użytkowników, mają oni możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Portalu będzie co do zasady możliwa, niemniej może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji. Szczegółowe informacje na temat stosowania cookies znajdują się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

II. Sposób wykorzystania danych osobowych

Dane zbierane podczas rejestracji
są wykorzystywane do tworzenia katalogów oraz korespondencji z Użytkownikami, którzy je nam przekazali. Nie zostaną nikomu udostępnione, ani sprzedane jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

Dane zbierane automatycznie
mogą zostać wykorzystane do poznania oraz analizy zachowań Użytkowników w celu usprawnienia działania Portalu.

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Portal, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem oraz tworzeniu analiz statystycznych.

Będące w naszym posiadaniu dane osobowe Użytkowników portalu PiesPoradnik.pl nie będą nikomu udostępniane. Wyjątek stanowią przypadki szczególne, w których obowiązujące prawo nakazuje ich udostępnienie organom państwowym.

III. Prawo dostępu Użytkownika do swoich danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprawdzenia, uaktualniania, sprostowania, dokonywania zmian, żądania zaniechania przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli uzna, że są niekompletne, nieaktualne, zawierają błędy, zostały zebrane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (np. dokonanie zgłoszenia przez osobę do tego nieuprawnioną) lub stały się już nieprzydatne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik może realizować przysługujące mu uprawnienia w zakresie dysponowania swoimi danymi osobowymi pisząc na adres mailowy: kontakt@piesporadnik.pl i dokładnie precyzując jakich zmian lub działań ze strony Administratora oczekuje. 

Dane zbierane automatycznie nie są usuwane ani nie podlegają zmianie.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator portalu PiesPoradnik.pl podejmuje wszelkie wymagane prawem działania, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych będących w jego posiadaniu. Chronimy je stosując zgodne z obowiązującymi przepisami zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne i wprowadzając odpowiednie procedury.

1. Dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy portalu PiesPoradnik.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się stosować do wytycznych zawartych w w/w dokumentach i nie ujawniać danych osobowych, z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich zadań.

2. System informatyczny portalu PiesPoradnik.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga:
ważne dla osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe przed 25 maja 2018


Zgodnie z przepisami wynikającymi z unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych, wchodzącymi w życie 25 maja 2018 roku, oraz stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zamieszczonym na stronie internetowej www.giodo.gov.pl uzyskane zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy nie stracą ważności pod warunkiem, że zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) tak, by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.

Zgoda pozyskana przed wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych będzie nadal ważna, o ile pozostanie w zgodzie z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Takie stanowisko wynika bezpośrednio z treści motywu 171 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Stanowi on, że: "jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; w takim przypadku administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia".

Zgodnie z powyższym, ważność zachowają te zgody, które zostały udzielone dobrowolnie, cel ich zbierania był precyzyjnie określony, osoby wyrażające zgodę miały zapewnione niezbędne informacje, były świadome wyrażanej zgody, zgoda była wyrażona w jednoznacznej formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego. Co istotne, administrator danych musiał zapewnić możliwość wycofania takich zgód w każdym momencie.

Dotychczas stosowany przez portal PiesPoradnik.pl system zbierania i ochrony danych osobowych oraz zagwarantowanie osobom, które powierzyły nam swoje dane pełnej kontroli oraz swobody dysponowania nimi, łącznie z ich usunięciem - spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania. Zatem Użytkownicy, których dane figurują w poradniku PiesPoradnik.pl, nie muszą ich ponownie potwierdzać. 

V. Zmiany polityki prywatności

Portal PiesPoradnik.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w przepisach, lub jeśli ulegną zmianie techniczne warunki funkcjonowania portalu. 

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018
Poprzednio obowiązująca Polityka Prywatności znajduje się tutaj.

VI. Kontakt

Wszystkie pytania związane z polityką prywatności, a także chęć dokonania zmian w powierzonych nam danych osobowych, prosimy kierować na adres email: kontakt@piesporadnik.pl

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.