Pies i prawo - obowiązki właściciela » Kiedy za psa trzeba płacić podatek ?

Opodatkowanie hodowli psów rasowych    

Uaktualnione 1 stycznia 2024

Obowiązek podatkowy z tytułu prowadzenia hodowli psów rasowych istnieje już od wielu lat, ale każdy Urząd Skarbowy interpretował go na swój sposób. W 2020 postanowiono te przepisy ujednolicić i rygorystycznie egzekwować. W tym artykule postanowiliśmy przypomnieć zasady naliczania podatku od hodowli psów rasowych oraz przedstawić najnowsze zmiany w tym zakresie. Około 9 złotych rocznie od każdego psa oraz suki posiadającej uprawnienia hodowlane to kwota naprawdę symboliczna. Warto ją zapłacić i spać spokojnie.


Miot sznaucerów miniaturowych w hodowli Grasant

 
Zgodnie z ustawą z lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, hodowla psów rasowych traktowana jest jako "dział specjalny produkcji rolnej" i jako taka podlega corocznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Ustawa nie podaje definicji ”hodowli psów rasowych”. Dla celów podatkowych Urzędy Skarbowe przyjmują, że hodowlę prowadzą wszyscy właściciele tych psów i suk rasowych, które posiadają nadane przez odpowiednią instytucję uprawnienia hodowlane. Za moment ich uzyskania uznaje się dzień wstawienia w rodowodzie pieczątki "pies reproduktor" lub “suka hodowlana”.

Urząd Skarbowy wychodzi z założenia, że uzyskanie uprawnień hodowlanych świadczy o tym, że właściciel psa lub suki dla których te uprawnienia zostały wydane, ma prawo i zamiar prowadzić hodowlę. Nie wnikając w faktyczną aktywność hodowlaną właściciela zwierząt uznaje, że uzyskanie prawa do hodowli automatycznie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Nawet, jeśli z tego prawa nie korzysta. Dopóki nie nastąpi ich wykreślenie z rejestru psów i suk uznanych za hodowlane, na właścicielu ciąży obowiązek rejestracji obowiązku podatkowego, corocznego składania deklaracji PIT-6 oraz płacenia podatku. Oznacza to, że samo posiadanie zwierzęcia z rodowodem, ale nieposiadającego uprawnień hodowlanych, nie powoduje obowiązku deklarowania oraz płacenia podatku dochodowego. Natomiast posiadacz psa/suki z uprawnieniami hodowlanymi jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od ich uzyskania zgłosić ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego i rozpocząć płacenie podatku. 

Jeśli w ciągu roku podatkowego nastąpią zmiany w ilości posiadanych suk/psów hodowlanych, należy w terminie 7 dni od ich powstania powiadomić o tym Urząd Skarbowy za pomocą korekty deklaracji PIT-6. Dotyczy to zmian spowodowanych zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości suk oraz reproduktorów posiadających uprawnienia hodowlane, lub wykreśleniem suk które ze względu na wiek nie mogą już być użyte do hodowli. Trzeba pamiętać o ich wyrejestrowaniu, w przeciwnym razie musimy za nie zapłacić podatek. Deklaracja PIT-6 złożona w styczniu 2024 roku określa wysokość zaliczek na ten sam rok, a ostatecznie cały rok podatkowy rozlicza się na formularzu PIT-36 do końca kwietnia 2025 roku. 

Przy wypełnianiu deklaracji PIT-6 Hodowca musi wybrać sposób ustalania dochodu.
Ma następujące możliwości wyliczenia podatku:

  • na podstawie prowadzonej dla danej hodowli księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, przy czym Hodowca może wybrać podatek dochodowy liniowy lub skalę podatkową. Ta metoda stosowana jest w przypadku dużych, mających bardzo wysokie koszty hodowli, które dla ich właścicieli są jedynym źródłem dochodów. Hodowla działa wówczas na takich samych zasadach jak każde przedsiębiorstwo.
  • dopisanie hodowli do już zarejestrowanej, dowolnej działalności gospodarczej i prowadzenie wspólnych ksiąg podatkowych. W tej sytuacji wyliczenie dochodu wymaga ewidencjonowania udokumentowanych przy pomocy faktur kosztów hodowli (wystawy, karmy, pielęgnacja, opieka weterynaryjna) oraz przychodów ze sprzedaży szczeniąt, na które trzeba wówczas wystawić fakturę lub paragon fiskalny. Zaliczki na podatek dochodowy są zależne od uzyskanych dochodów. Jest to metoda dość skomplikowana i bardzo rzadko przez hodowców stosowana.
  • stosując formę zryczałtowaną, na podstawie norm szacunkowych w przeliczeniu na ilość psów/suk hodowlanych. Jest to najprostsza i jednocześnie najtańsza metoda, zdecydowanie najbardziej godna polecenia. Jeżeli kwota dochodu z hodowli nie przekracza kwoty wolnej od podatku nie płacimy zaliczek. W przypadku podatku zryczałtowanego Urząd Skarbowy nie wymaga dokumentowania kosztów i dochodów z prowadzonej działalności. Naczelnik US wylicza należną zaliczkę na podatek dochodowy posługując się „Tabelą Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego” a decyzję w formie PIT-7 przesyła na adres Hodowcy. W praktyce sprowadza się to do przemnożenia szacunkowego dochodu za “jedną sztukę stada podstawowego” przez ilość posiadanych psów/suk z uprawnieniami hodowlanymi. Za 2024 rok jednostkowa szacunkowa kwota dochodu wynosi 73 zł.
Jeżeli kwota dochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku Hodowca nie płaci zaliczek, natomiast wyliczony w ten sposób dochód ma obowiązek wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36. W przypadku gdy nie powstaje obowiązek płacenia zaliczek, Urząd Skarbowy również nie ma obowiązku przysłania PIT-7.


Kwota należnego podatku zależy od pozostałych dochodów Hodowcy:

  • jeśli zajmuje się wyłącznie hodowlą i poza nią nie ma innych dochodów, nie zapłaci nic, ponieważ wartość dochodu jest mniejsza niż kwota wolna od podatku. 
  • jeśli oprócz hodowli ma również inne dochody podlegające opodatkowaniu, wówczas wartość zobowiązania z tytułu prowadzenia hodowli stanowi od 12% do 32% kwoty zryczałtowanego dochodu określonego na 73 zł. Kwota podatku będzie zależała od całkowitej wielkości przychodu w danym roku podatkowym. Po zaokrągleniu podatek wyniesie około 9-23 zł rocznie w przeliczeniu na jednego psa lub sukę hodowlaną.
Deklarację PIT-6 składają wyłącznie ci podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Deklaracja PIT-6 nie dotyczy podatników, którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu.

Miot szczeniąt w hodowli Venandi Peritus


Instrukcja wypełniania druku PIT-6:


A. Miejsce składania deklaracji, czyli US właściwy dla miejsca zamieszkania Hodowcy
B. Dane osobowe podatnika i adres jego zamieszkania
C. Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - czyli adres hodowli.
D. Obliczenie dochodu - w tej rubryce:
   "rodzaj produkcji" - wpisujemy "hodowla psów rasowych",
   "numer działu" - wpisujemy "84",
   "rozmiar" – wpisujemy łączną ilość psów reproduktorów i suk hodowlanych.
   "udział w dochodzie %" - jedyny właściciel pisze 100%,
    przy współwłasności piszemy % naszego udziału w hodowli, np 50%
E. Składamy własnoręczny podpis.

Tu można obejrzeć i wydrukować druk PIT-6  Można go również wypełnić on line na stronie swojego Urzędu Skarbowego.


Kilka przydatnych informacji

• Dawniej PIT-6 trzeba było zgłaszać do 30 listopada każdego roku. Zmiana terminu wynika z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699). Podatnik ma obecnie więcej czasu, ponieważ zamiast do 30 października roku poprzedzającego rok podatkowy, termin na złożenie PIT-6 został wydłużony do 20 stycznia bieżącego roku podatkowego. Czyli deklarację na rok 2024 składamy nie później niż 20 stycznia tego roku.

• Do 2011 roku każda osoba fizyczna otrzymywała nr NIP niezależnie od tego, czy prowadziła działalność gospodarczą, czy też nie. Później tego zaniechano a podatnik, który NIP-u nie posiadał, w miejscu "Identyfikator podatkowy" mógł wpisać numer PESEL. Od 2020 roku Urzędy Skarbowe podchodzą do tego bardziej rygorystycznie i wymagają od hodowców, którzy nie mają nadanego numeru NIP aby przed złożeniem deklaracji PIT-6, złożyli NIP-7, który jest wnioskiem o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. Jeśli już upływa termin składania PIT-6, a nie mamy jeszcze NIP-u, można ewentualnie wysłać deklarację PIT-6 pocztą lub drogą elektroniczną wpisując w to miejsce numer PESEL i niezwłocznie złożyć NIP-7. Pozwala to uniknąć sankcji za niedotrzymanie terminu składania deklaracji podatkowej, ale trzeba się liczyć z tym, że otrzymamy prośbę o złożenie korekty PIT-6 i uzupełnienie NIP-u.  

• Choć przepisy podatkowe dotyczące hodowli zostały ujednolicone, praktyka pokazuje, że niestety nie wszystkie Urzędy Skarbowe stosują te same procedury. We wszystkich niezbędne jest posiadanie i wpisanie do deklaracji PIT-6 numeru NIP, natomiast w niektórych wymaga się by podatnik uzyskał dodatkowo numer REGON, co wynika z ustawy o statystyce publicznej. We wniosku NIP-7 jest wprawdzie rubryka na REGON, ale można go złożyć bez jej wypełniania i wiele osób z tego korzysta. Dlatego radzimy, by występując o nadanie NIP, wystąpić również o REGON - do niczego to nie zobowiązuje, a w niektórych Urzędach może się przydać. Problem czy Hodowca, który nie prowadzi działalności gospodarczej jest zobowiązany do jego posiadania, zapewne zostanie wkrótce wyjaśniony, będziemy o tym na bieżąco informować. bieżąco informować.

• Mamy wprawdzie małe utrudnienie w stosunku do lat ubiegłych, bo nie można już zamiast NIP-u wpisywać PESEL, ale deklarację NIP-7 składa się tylko raz, to samo dotyczy regonu. Następnie do 20 stycznia każdego roku - już tylko PIT-6 .


Uwagi naszych Czytelników do artykułu


Autor tomkmin@wp.pl:

Działy specjalne dotyczą hodowli poza gospodarstem rolnym. Jeśli posiadamy gospodarstwo rolne to te przepisy nie dotyczą.

Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.